ennakoivanajonkoulutus_banner.jpg

Ammattikuljettajan syventävä ensiapukoulutus

Ensiapukurssilla kuljettaja syventää tietojaan ja taitojaan ensiavussa.

Ensiapukurssin suoritettuaan kuljettaja osaa liikenneonnettomuudessa
• Toimia auttajana sekä johtaa auttamistoimintaa
• Erottaa henkeä uhkaavat vammat lievistä

Kuljettaja
• Saa valmiuksia toimia auttajana sairauskohtaustilanteessa
• Osaa tunnistaa olosuhteisiin liittyen kylmävammat ja kylmälle altistavat tilanteet, sekä ehkäistä niitä
• Tietää mahdollisuuden altistua lämpöuupumiseen kesällä tai lämpimissä olosuhteissa, sekä osaa ehkäistä niitä
• Hallitsee verenvuodon tyrehdyttämisen ja osaa epäillä sokkia
• Tietää palovammojen ensiavun
• Osaa peruselvytyksen

Sisältö
• Onnettomuustilanne
• Liikenneonnettomuus
• Auttaminen onnettomuustilanteessa
• Ensiapu
• Sairauskohtaukset
• Muut ensiapua vaativat tilanteet

Ensiapukurssin suoritettuaan kuljettaja

• Hallitsee kuljettajan työhön liittyvien tapaturmien ensiavun perusteet
• Tunnistaa tapaturmariskit liikenteessä ja omaan työhönsä liittyen sekä osaa ehkäistä niitä
• Saa valmiuksia toimia ensiavunantajana erilaisissa onnettomuustilanteissa
• Osaa tehdä hätäilmoituksen
• Tietää auttamisketjun merkityksen loukkaantuneen tai sairastuneen selviytymiseksi
• Saa valmiudet toteuttaa peruselvytystä ja auttaa tajutonta henkilöä
• Osaa ehkäistä sekä epäillä tukehtumisvaaraa ruokailun tms. yhteydessä ja osaa tilanteen ensiavun
• Osaa kaatumisten, kompastumisten yms. seurauksena syntyneiden nivelvammojen ensiavun ja ehkäistä tapaturmia
• Tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat, kuten puristuksiin jääminen. Osaa niissä syntyneiden vammojen ensiavun, esim. murtumat ja haavat
• Saa tietoa kuorma-autonkuljettajan työturvallisuutta ja omaa terveyttä edistävistä tekijöistä


Sisältö:

Onnettomuustilanne
Liikenneonnettomuus
Auttaminen onnettomuustilanteessa
Ensiapu
Henkeä uhkaavat tilanteet
Muut ensiapua vaativat tilanteet
Terveys ja turvallisuus kuljettajan työssä
Tapaturmien ehkäisy ja varautuminen
Ammattikuljettajan terveyttä ja työturvallisuutta edistäviä tekijöitä

SELAA AVOIMIA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU


Hätäensiapu 4 t ja 8 t

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:
• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Verenvuodon tyrehdyttäminen
• Haavat *
• Tavallisimmat sairauskohtaukset *
• Palovammat *
• Tapaturmien ehkäisy

Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

SELAA AVOIMIA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

 

Ensiapu 1 (EA1 16t )

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.
Sisältö:

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Ensiapukurssin EA1- todistus on voimassa kolme vuotta.

SELAA AVOIMIA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU


Ensiapu 2 (EA2 16t )

Kurssin suorittanut osaa antaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus-ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisimmissa ensiapua vaativissa tilanteista sekä ehkäistä tapahtumia.

Pyydä tarjous!
Sisältö:

• Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
• Hätäensiapu:
• Peruselvytys: Aikuinen, lapsi ja vauva
• Sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Vierasesine hengitysteissä
• Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
• Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
• Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
• Ranka- ja raajavammat
• Pään ja kasvojen vammat
• Vammojen ensiapu
• Murtumat
• Nivel- sekä pehmytosavammat
• Rasitus- ja lihasvammat
• Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
• Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
• Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
• Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

EA2- kurssille voi osallistua, kun EA1-kurssin todistus on voimassa

SELAA AVOIMIA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

 

Nostotyökoulutukset

• Nostotyösuunnittelija
• Nostotyöjohtaja
• Nostotyövalvoja
• Nostotyö Alamies
• Autonosturinkuljettaja
• Nostoapuvälineiden käyttö

Korttipakka1c

 

Hinauspäivystys

• Ajoneuvojen hinaukset
• Vaihto- ja roskalavapalvelut
• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukset
• Nostotilaukset

045 1254 987
www.hinauspäivystys.fi

hinausauto