ennakoivanajonkoulutus_banner.jpg

Nostotyönvalvojan ja suunnittelijan pätevyyskoulutus

Nostotyönvalvojan ja suunnittelijan pätevyyskoulutus

Työnantajalla tulee olla henkilönostotyössä työtä johtava nostotyön valvoja. Milloin nostotyöhön osallistuu kaksi tai useampia nostokoneita, heidän tulee sopia heitä yhteisesti edustavasta nostotyönvalvojasta. Nostotyönvalvojalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä tekninen asiantuntemus ja perehtyneisyys nostotyötehtävästä nostoista.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönsuunnittelijaa ja valvojaa huomioimaan kaikki ne riski- että vaaratekijät joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Koulutus opastaa suorittamaan valvojalle kuuluvat tehtävät, lakien, määräysten, asetusten ja ohjeiden vaatimalla tavalla.

Nostotyönvalvojan koulutuksen päätteeksi järjestetyn kokeen hyväksytysti suorittaneelle toimitetaan kuvallinen nostotyönvalvojan kortti, joka oikeutta toimimaan nostotyönvalvojana/suunnittelijana.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

TtL 738/2002,Vna 400/2008, Vna 205/2009, Vna 403/2008 ja Vna 1101/2010 on säädetty, että vaikeat ja vaaralliset nostotyöt aina suunnittelee ja valvoo pätevä, tehtävään koulutettu noston valvoja. Tehtävä vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta ja pätevöitymistä. Noston valvoja ja suunnittelija nimetään kaikissa vaikeissa ja vaarallisissa nostoissa, oli sitten kyseessä henkilö- tai materiaalinostot

Hinnat

Nostotyönvalvojan koulutus (1 päivä), jos on suorittanut aikaisemmin alamieskoulutuksen (merkinnäyttäjä): 395 € + alv
Nostotyönvalvojan koulutus (2 päivää): 600 € + alv

78_Nostotyon_suunnittelija.jpg

Nostolaitteiden käyttökoulutukset

Myös erilaisten nostureiden ja henkilönostimien käyttäjillä ja alamiehillä tulee olla pätevyys tehtävään ja vaarojen tunnistamisen menetelmiin. Nosturinkuljettajan ja alamiehen välinen yhteistyö tulee olla mutkatonta ja viestinnän menetelmät yhtenäiset. Työkaverin ammattitaitoon pitää voida luottaa.

Myös henkilönostimen kuljettajan ja nostettavan henkilön välinen kommunikointi tulee olla joustavaa. Tapahtuupa kommunikointi radiopuhelimen välityksellä tai käsimerkein, kommunikointi on oltava selkeää ja nopeaa.

Nostolaitteiden toiminnan periaatteet ja käyttö tulee olla hallinnassa, kuten myös koneiden ja laitteiden tarkastusmenetelmät, ennen niiden käyttöön ottoa.

Varmista osaaminen osallistumalla pätevöittävään koulutukseemme.

 

Nostotyöjohtajan koulutus

Kaikissa vaarallisissa ja vaativissa nostotöissä, riippumatta siitä onko kyseessä henkilö- tai materiaalinostot, on nimettävä nostotyönjohtaja, joka valvoo nostotyönvalvojan, merkinantajan ja alamiehen toimia. Toimien heille myös esimiehenä.

Nostotyönjohtajan tehtävässä toimiminen vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta sekä myös mielellään aiempaa kokemusta nostotöistä.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönjohtajana toimivaa huomioimaan kaikki ne riski- ja vaaratekijät, joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Koulutus opastaa suorittamaan nostotyönjohtajalle kuuluvat tehtävät, lakien, asetusten, määräysten, suositusten ja ohjeiden vaatimalla tavalla.

Nostotyönjohtajan koulutuksen päätteeksi järjestetyn kokeen hyväksytysti suorittaneelle toimitetaan kuvallinen nostotyönvalvojan kortti, joka oikeutta toimimaan nostotyönvalvojana/suunnittelijana.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

Varmista osaaminen osallistumalla pätevöittävään koulutukseemme.

 

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus kuuluu nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutusohjelmaan.

Koulutusohjelma on suunnattu nostotöiden suorittamiseen, valvontaan osallistuville sekä toiminnasta vastaaville henkilöille.

Koulutuksen aikana kaikki osallistujat oppivat oikeat ja turvalliset työtavat vaativissa nostotöissä. Koulutus toimii osana työnantajalta edellytettävää työhön perehdyttämistä.

Varmista osaaminen osallistumalla pätevöittävään koulutukseemme. 

 

Henkilönostinkoulutus

Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä on määritelty, että kuljettajan on osattava kyseisen laitteen turvallinen käyttö. Lisäksi hänen on kyettävä tekemään laitteen turvallisen käytön edellyttävät tarkastukset.

Työntekijällä on myös oltava työnantajalta kirjallinen lupa laitteen käyttöön.

Koulutukset järjestetään aina kysynnän ja tarpeen mukaan.

Koulutuksen laajuus on 1 päivä.

Kysy kustannuksista erikseen!

 

Henkilönostinkoulutus isoille autoalustaisille henkilönostimille

Tämän osan ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnosta voi suorittaa vapaaehtoisesti.

Koulutus ja siihen liittyvät muut asiat järjestetään niin, että ammattitutkinnon perusteissa määritellyt tavoitteet voidaan täyttää sekä pätevyysnäyttö.

Kysy kustannuksista erikseen!

Varmista osaaminen osallistumalla pätevöittävään koulutukseemme. 

 

Esimerkkitapaus suunnittelun ja valvonnan tärkeydestä

Onnettomuustutkintakeskuksen sivuilta voidaan lukea karuja tutkintaselostuksia siitä, mitä voi tapahtua, kun nostotyön suunnittelu, valvonta ja pätevyyden varmistaminen on pettänyt. Tai kaikesta huolimatta turvallisuusasioita on laiminlyöty.

Esimerkiksi Y2013-03 Autonosturin kaatuminen jalostamoalueella Porvoon Kilpilahdessa 2013, jossa onnettomuustutkinnassa oli paljastunut mm että :

  1. nostoon ei oltu valmistauduttu riittävän huolellisesti eikä sen riskejä oltu arvioitu kunnolla.

  2. työ oli arvioitu rutiinimaiseksi, minkä vuoksi siltä puuttui kirjallinen nostotyösuunnitelma, huolellinen riskinarvio ja työnjohdon valvonta.

  3. nosturinkuljettaja kytki turvalaitteen pois päältä ja kuljetti taakkaa liian korkealla.

  4. tutkinnan perusteella oli ilmeistä, että turvalaite oli aiemminkin ohitettu saman urakoitsijan nostotöissä, koska laite oli koettu työtä rajoittaviksi.

Hyvä ja toimiva keino vähentää onnettomuuksia ja niistä koituvia taloudellisia seurauksia, on huolehtia ammattitaidon ja osaamisen ajantasaisuudesta kouluttautumalla säännöllisesti.

SELAA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

 

Kurottajan käyttökoulutus

Tämä koulutus on erillinen, vapaaehtoinen ja ylimääräinen osa suoritettaessa ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkintoa.

Koulutus järjestetään siten, että ammattitutkinnossa vaadittavat tavoitteet saavutetaan sekä myöskin pätevyysnäyttö.

Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä on määritelty, että kuljettajan on osattava kyseisen laitteen turvallinen käyttö. Lisäksi hänen on kyettävä tekemään laitteen turvallisen käytön edellyttävät tarkastukset.

Työntekijällä on myös oltava työnantajalta kirjallinen lupa laitteen käyttöön.

Koulutukset järjestetään aina kysynnän ja tarpeen mukaan.

SELAA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

 

Siltanosturin käyttökoulutus

Koulutus on yrityskohtainen. Ja tapahtuu ainoastaan yrityksen omissa tiloissa, käyttäen yrityksen omia koneita.

Koulutuskohtaisesti neuvottelemme ensin kustannukset, tilat, koulutuksen pituuden ja muut asiat.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan kortin.

Koulutuksen laajuus on 1 päivä.

SELAA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

 

Teollisuusnosturikoulutus - Radio-ohjatut

Radio-ohjatut Teollisuusnosturikoulutus,kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Tätä asetusta sovelletaan koneen, välineen ja muun teknisen laitteen sekä niiden yhdistelmän (työvälineen) käyttöön ja tarkastamiseen työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetussa työssä.

Vna Asetus 403/2008 14 § velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijät, jotka käyttävät koneita.

Koulutusta tarvitaan riippumatta, onko kokemusta kertynyt pitkän työuran aikana vai onko kyseessä uusi työ.

Koulutuksen tavoite on parantaa valmiuksia nosturin hallintaan ja oikeaan ajotapaan.

Koulutukseen sisältyy nostotyöharjoitus, johon osallistujien tulee ottaa mukaan henkilö kohtaiset turvavarusteet.

Järjestämme koulutuksia sopimuksen mukaan, myös yritysten omalle henkilökuntaryhmälle yrityksen omissa koulutustiloissa tai Oulunkylän koulutustilassa. Pyrimme huomioimaan yrityksen toimialan ja toimintaympäristön haasteet koulutusta suunnitellessamme, jonka vuoksi tulemme käymään ennen  koulutuspäivän järjestämistä kohteessa tutustumassa.

 

SELAA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

 

 

Nostotyökoulutukset

• Nostotyösuunnittelija
• Nostotyöjohtaja
• Nostotyövalvoja
• Nostotyö Alamies
• Autonosturinkuljettaja
• Nostoapuvälineiden käyttö

Korttipakka1c

 

Hinauspäivystys

• Ajoneuvojen hinaukset
• Vaihto- ja roskalavapalvelut
• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukset
• Nostotilaukset

045 1254 987
www.hinauspäivystys.fi

hinausauto